Shopping cart

Centric applications productize front end portals visualize front end is results and value added

WE ARE AVAILABLE

Mon-Sat: 09.00 am to 6.30 pm

Recent Posts

Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az adatkezelőnek a sofőrszolgáltatás teljesítése során végzett személyesadat-kezeléséről az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a GDPR) 13. cikke szerint

A közös adatkezelők megnevezése és elérhetősége

Doki Sofőrszolgálat Bt. Doki Groups Kft.

Vogronics Bence László e.v.

– telefon: +36 30 558 7307

– postacím: H-2030 Érd, Hargitai utca 6.

A személyes adatok kezelésének tervezett céljai

 1. a szolgáltatás igénybevétele folyamán az ügyfelek azonosítása, a velük való kapcsolattartás;
 2. a megrendelt szolgáltatás elősegítése;
 3. a szolgáltató számlázási, pénzügyi, számviteli kötelezettsége;
 4. kárügyintézés;
 5. marketing és reklámcélú adatkezelés.

A személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatkezelési célok kategóriái szerint az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítéshez szükséges;
 2. az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítéshez szükséges;
 3. az adatkezelők jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges;
 4. az érintett és az adatkezelők közötti szerződés teljesítéshez szükséges;
 5. jogalapja az érintett adatkezeléshez való hozzájárulása.

A személyes adatok kategóriái

A szolgáltatás teljesítésével összefüggésben az adatkezelők az alábbi személyes adatokat kezelhetik:

 • a megrendelő neve
 • a megrendelő telefonszáma
 • a megrendelő e-mail címe
 • gépkocsi típusa, színe
 • gépkocsi rendszáma
 • indulási cím
 • érkezési cím
 • kitérő címe
 • az igénylés dátuma, időpontja
 • fizetés módja
 • számlaigény Számlaigénylés esetén:
 • számlázási adatok Kárügyintézés esetén:
 • gépkocsi forgalmi engedélyében szereplő adatok
 • gépjárműbiztosítási adatok Közösségimédia-kommunikációban:
 • közösségimédia-profilhoz tartozó név
 • közösségimédia-profilhoz tartozó profilkép
 • üzenetben megosztott személyes adatok
 • értékelés során megosztott személyes adatok   A személyes adatok címzettjei és a címzettek kategó- riái
 • CWeb Hosting Kft. – adatfeldolgozó – webhely tár helyszolgáltatója, e-mail-szolgáltató
 • Magyar Telekom Nyrt. – adatfeldolgozó – telekommunikációs szolgáltató
 • Viber Media S.à r.l. – adatfeldolgozó – fuvarszerevezés, cégen belüli titkosított kommunikációs platform szolgáltatója
 • Domédia Kft. – adatfeldolgozó – mobilapplikáció fejlesztője, karbantartója
 • TOREP’93 Bt. – adatfeldolgozó – könyvelő
 • Billingo Technologies Zrt. – adatfeldolgozó – számlázási rendszer szolgáltatója
 • SumUp EU Payments UAB – adatfeldolgozó – fizetési szolgáltató
 • Revolut Bank UAB – adatfeldolgozó – fizetési és banki szolgáltató
 • UniCredit Bank Hungary Zrt. – adatfeldolgozó – fizetési és banki szolgáltató
 • Dr. Vogel Barbara – adatfeldolgozó – jogi képviselet
 • Dr. Kapás Katalin – adatfeldolgozó – közjegyző
 • BeBrand Kft. – adatfeldolgozó – online marketing, hirdetéskezelés szolgáltatója
 • Google LLC – közös adatkezelő – online tárhelyszolgáltató, weboldalsütik szolgáltatója, hirdetésszolgáltató
 • Meta Inc. – közös adatkezelő – social média oldalak szolgáltatója, weboldalsüti szolgáltatója
 • WhatsApp Ireland Limited – közös adatkezelő – üzenetküldési platform szolgáltatója
 • TikTok Technology Limited – közös adatkezelő – social media oldal szolgáltatója, üzenetküldési platform szolgáltója
 • Trustindex Kft. – adatfeldolgozó – online vásárlói értékelések szolgáltatója
 • Generali Biztosító Zrt. – adatfeldolgozó – szakmai felelősségbiztosítás szolgáltatója
 • Pannonsafe Kft. – adatfeldolgozó – biztosítási ügyintéző
 • Magyar Posta Zrt. – önálló adatkezelő – postai küldemények kézbesítője   Az adatok harmadik országba vagy nemzetközi szer- vezethez történő továbbításának ténye és az adatvé- delem garanciája A Google LLC, a Meta Inc. és a TikTok Technology Limited az Európában és Európán kívül üzemeltetett szerverein nyújt szolgáltatást az adatkezelők számára. A személyes adatoknak az Európai Unió tagállamain kívüli állam, például az Amerikai Egyesült Államok jogrendje hatálya alá tartozó adatkezelők és adatfeldolgozók által történő kezelése az európai adatvédelmi ren- delkezések értelmében adatvédelmi kockázattal jár.   A személyes adatok tárolásának időtartama Az adatkezelési célok kategóriái szerint:
  1. szolgáltatás teljesítésének befejezéséig kezeli;
  2. szolgáltatás teljesítésének befejezéséig kezeli;
  3. az adatkezelőre vonatkozó jogszabályokban előírt ideig, várhatóan 8 évig kezeli;
  4. az adatkezelőre vonatkozó jogszabályokban előírt ideig kezeli;
  5. az adatkezelők az érintett hozzájárulásával kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, e nélkül a marketing tevékenység befejezésének időpontjáig kezelik.
    Tájékoztatás az érintetti jogokról (hozzáférés, helyes- bítés, törlés, a kezelés korlátozása, kérelem benyúj- tása, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyúj- tása, jogorvoslati eljárás megindítása) Az adatkezelők biztosítják az érintett számára a jogszabály által őt megillető jogokat:
 • az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét (GDPR 7. cikk);
 • a saját személyes adataihoz való hozzáférést: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon (GDPR 15. cikk);
 • a saját személyes adatok helyesbítését: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR 16. cikk);
 • saját személyes adatok törlését: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha indokolt a GDPR szerint; jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető (GDPR 17. cikk);
  1. a szolgáltatás nem vehető igénybe;
  2. a szolgáltatás nem vehető igénybe;
  3. a számlakérés nem teljesíthető;
  4. a kárügyintézés nem folytatható le;
  5. az érintett nem kap célzott marketingüzeneteket, továbbá nem vehet részt a nyereményjátékban. a saját személyes adatok kezelésének korlátozását: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban foglalt feltétel teljesül (GDPR 18. cikk). Az érintett a jogai érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelők elérhetőségein, személyazonossága igazolása mellett nyújthatja be. Valós vagy vélt jogsérelem esetén az érintett panasz- szal élhet az adatkezelőnél, vagy fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (webcím: http://naih.hu, elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósági jogorvoslatot kérhet (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja).   Az adatok szolgáltatása jogszabályon vagy szerződé- ses kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e? Igen, a szolgáltatás megrendeléséhez és igénybevételéhez szükséges.   Köteles-e az érintett a személyes adatokat megadni? Nem.   Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges követ- kezményei Az adatkezelési célok kategóriái szerint az adatszolgáltatás elmaradása esetén
    Automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás esetén ennek ténye, továbbá az alkalmazott logika és az adat- kezelés várható következményei az érintettre nézve Automatizált döntéshozatali megoldást és profilalkotást az adatkezelők nem alkalmaznak.   Tájékoztatás a weboldalon használt sütikről (cookies) Az üzemeltető a www.dokisofor.hu honlap megfelelő működésének, személyre szabhatóságának valamint a célzott marketingüzenetek biztosítása céljából az alább felsorolt kisméretű adatfájlokat, úgynevezett sütiket (angolul: cookie) helyezi el az érintett által használt eszközön. A weboldal működéséhez szükséges süti
 • wpEmojiSettingsSupports – munkamenet süti A WordPress akkor állítja be ezt a sütit, amikor a felhasználó interakcióba lép az emojikkal a WordPress webhelyen. Segít meghatározni, hogy a fel használó böngészője megfelelően tudja-e megjele níteni az emojikat. Analitikai sütik:
 • _ga_* – lejárat: 1 év 1 hónap 4 nap A Google Analytics ezt a sütit az oldalmegtekintések tárolására és számlálására állítja be.
 • _ga – lejárat: 1 év 1 hónap 4 nap A Google Analytics ezt a sütit a látogatói, munkamenet- és kampányadatok kiszámításához, valamint a webhely használatának nyomon követésé hez állítja be a webhely elemzési jelentéséhez. A cookie névtelenül tárolja az információkat, és egy véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók felismeréséhez.
 • _fbp – lejárat: 3 hónap A Facebook ezt a sütit a hirdetések megjelenítéséhez állítja be, amikor a weboldal meglátogatása után a Facebookon vagy a Facebook által támogatott digitális platformon hirdetéseket jelenít meg.
 • sbjs_migrations – munkamenet süti A Sourcebuster ezt a sütit a látogatás forrásának azonosítására állítja be, és a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat a sütikben tárolja. Ez az analitikai és viselkedési cookie a látogatói élmény javítására szolgál a weboldalon.
 • sbjs_current_add – munkamenet süti A Sourcebuster ezt a sütit a látogatás forrásának azonosítására állítja be, és a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat a sütikben tárolja. Ez az analitikai és viselkedési cookie a látogatói élmény javítására szolgál a weboldalon.
 • sbjs_first_add – munkamenet süti A Sourcebuster ezt a sütit a látogatás forrásának azonosítására állítja be, és a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat a sütikben tárolja. Ez az analitikai és viselkedési cookie a látogatói élmény javítására szolgál a weboldalon.
 • sbjs_current – munkamenet süti A Sourcebuster ezt a sütit a látogatás forrásának azonosítására állítja be, és a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat a sütikben tárolja. Ez az analitikai és viselkedési cookie a látogatói élmény javítására szolgál a weboldalon.
 • sbjs_first – munkamenet süti A Sourcebuster ezt a sütit a látogatás forrásának azonosítására állítja be, és a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat a sütikben tárolja. Ez az analitikai és viselkedési cookie a látogatói élmény javítására szolgál a weboldalon.
 • sbjs_udata – munkamenet süti A Sourcebuster ezt a sütit a látogatás forrásának azonosítására állítja be, és a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat a sütikben tárolja. Ez az analitikai és viselkedési cookie a látogatói élmény javítására szolgál a weboldalon.
 • sbjs_session – munkamenet süti

A Sourcebuster ezt a sütit a látogatás forrásának azonosítására állítja be, és a felhasználói művele- tekre vonatkozó információkat a sütikben tárolja. Ez az analitikai és viselkedési cookie a látogatói élmény javítására szolgál a weboldalon.

Az érintett a sütik működését a böngésző beállításainak adatvédelmi szakaszában szabadon korlátozhatja, és a sütiket törölheti.

A sütik által gyűjtött személyes adatok kezelésének időtartama legfeljebb két év.

Az adatkezelési tájékoztató változásai

Az aktuális adatkezelési tájékoztató az adatkezelők elérhetőségein folyamatosan rendelkezésre áll az érintett részére.

Az Adatkezelési Tájékoztató itt letölthető.

2024. március 20.

Hívj minket most!