Shopping cart

Centric applications productize front end portals visualize front end is results and value added

WE ARE AVAILABLE

Mon-Sat: 09.00 am to 6.30 pm

Recent Posts

Nyereményjáték

Doki Sofőrszolgálat Wellness hétvége nyereményjáték szabályzat

Wellness hétvége NYEREMÉNYJÁTÉK – JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Doki Sofőrszolgálat nyereményjátéka.
Hivatalos játék- és adatkezelési szabályzat
„Wellness hétvége” nyereményjáték

1. A nyereményjáték szervezője
A “Wellness hétvége” NYEREMÉNYJÁTÉK (a továbbiakban:
Nyereményjáték vagy Játék) szervezője a Doki Sofőrszolgálat Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:
2030 Érd, Hargitai utca 6., adószám: 22156604-1-13, a továbbiakban: Szervező vagy Adatkezelő).
A Játék lebonyolításában, illetve annak végrehajtásában közreműködik Dr. Kapás Katalin közjegyző
(székhely: 2030 Érd, Hivatalnok utca 2/a, telefonszám: 06 23 365 411) (a továbbiakban: (Közjegyző).
A nyereményt a nyereményjátékra felajánlotta: Czindrich Erika.


2. A nyeremény
A Nyereményjáték keretében az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra a résztvevők között:
● 1 db két főnek két éjszakára szóló ajándékutalvány a Nádas Pihenőpark-ban (továbbiakban
Hotel)
Az utalvány 1 évig váltható be a sorsolás időpontjától számítva. Az ajándékutalvány beváltásának
pontos menetéről és a foglalás részleteiről a Nádas Pihenőpark ügyfélszolgálata ad tájékoztatást a nyertes
részére.
Az 1 év érvényességi idő letelte után az ajándékutalvány a továbbiakban nem váltható be.
Az ajándékutalvány a sorsolást követően személyesen kerül átadásra az nyertessel történt előre
egyeztetett időpontban és helyes. Az átvétel időpontja nem eshet 7 naptári napnál távolabb a
sorsolás dátumától.

3. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2024. március 01. napján (pénteken) 0:01 órakor indul és 2024. május 31-én
(péntek) 23.59 óráig tart.
A nyeremények sorsolására 2024. június 03. napján, a Nyereményjáték lezárását követően, közjegyző jelenlétében, személyes jelenlétű sorsolás kereti között kerül sor.


4. A Nyereményjáték menete
A Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán a Nyereményjáték
bejegyzésnél, illetve a Szervező hivatalon weboldalán (www.dokisofor.hu) megtalálja a Nyereményjáték felhívását, ahol a játékban való részvétel feltétele, hogy
– a Nyereményjáték ideje alatt a Szervező által kínált szolgáltatást igénybe vegye és telefonszámát
megadja
– a Nyereményjáték ideje alatt a Szervező facebook oldalát lájkolja
A Nyereményjáték ideje alatt a Szervező facebook oldalán közzétett, a Nyereményjátékot hirdető
facebook posztot a Nyereményjátékra jelentkező a saját facebook profilján ossza meg
A Szervező a nyeremény nyertesét telefonon és SMS-ben értesíti a sorsolástól számított 1 munkanapon belül.

A nyertesek ezt követően kötelesek felkeresni a Szervezőt a +36 30 558 7307-es telefonszámon SMS-ben, és ebben az üzenetben meg kell adniuk a teljes nevüket, az e-mail címüket és a telefonszámukat. Amennyiben a nyertes a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 2 munkanapon belül, úgy a nyereményüktől elesnek.
A Szervező a Nyereményjáték során összesen 1 nyertest, és szükség esetén 1 tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredetileg nyertesként kisorsolt játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglaltaknak, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a nyertes a telefonon és vagy SMS-ben történő értesítésre SMS formájában
2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel.
A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására 2024. május
03-ig sor kerüljön. A nyeremény személyesem kerül átadásra.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben
való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a
nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a
jelen játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítsen a jelen
játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel
kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5. A részvétel és a nyeremény átvételének feltételei
A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak érvényes
mobiltelefon előfizetéssel rendelkező, nagykorú természetes személyek vehetnek részt, aki a Doki
Sofőrszolgálat által nyújtott szolgáltatást legalább 1 alkalommal igénybe vette a játék ideje alatt. Az alábbi platformokon történő megrendelések tartoznak ide: a Szervező diszpécseri telefonszámán
(+36 30 558 7307) leadott megrendelés akár hanghívás, akár SMS formájában, a Szervező weboldalán leadott megrendelés, mely során telefonszámot is megadott a megrendelő, illetve a Szervező social media platformjain szöveges üzenet formájában leadott (Facebook, Instagram, TikTok) megrendelés amely tartalmazza a megrendelő telefonszámát.
Egy Megrendelő egy telefonszámmal annyiszor vehet részt a játékban ahányszor a Szervező szolgáltatását igénybe veszi. A szolgáltatás igénybevételének tényét az alábbiak szerint lehet
megállapítani: a) érvényes számla megléte a szolgáltatás teljesítéséről b) érvényes nyugta megléte a szolgáltatás teljesítéséről c) diszpécser által visszaigazolt szolgáltatás szöveges üzenetben bármely platformon.
Jelen játékszabályzat elfogadásával a játékos tudomásul veszi, hogy a játékban csak 18. életévét
betöltött személy vehet részt.
A játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói,
megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
közeli hozzátartozói.
Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt
jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software
bárminemű meghibásodása következtében elveszett vagy elkésett Pályázatért.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett
nyereményjátékból azt, aki bármely, a Szervező által szervezett nyereményjátékban
csalást/hamisítást követ el.

6. Személyes adatok kezelése
Az adatkezelő a Doki Sofőrszolgálat Szolgáltató Betéti Társaság, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremény átadása. Az adatkezelés jogalapja a játékban résztvevők hozzájárulása, mely bármikor visszavonható, azonban az nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a
nyilvántartásból bármikor írásban, indoklás nélkül kérheti a következő címen: Doki Sofőrszolgálat
Szolgáltató Betéti Társaság , 2030 Érd, Hargitai utca 6.. A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai
helyesbítését is.

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
– amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen játékszabályzatban
megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a
Játékból való kizárásához vezet; valamint
– amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.
A Szervező, illetve az Ügynökség kötelezettséget vállalnak, hogy a Játékos személyes adatait nem
adják ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása nélkül.
Szervező és az Ügynökség kijelentik, hogy a Játékos személyes adataihoz csak az Adatkezelő és
alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai és Adatfeldolgozók férhetnek hozzá, akik az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.
Szervező a játékban résztvevők adatait csak a szükséges időtartamig, a játék lezárultát követő 90
napig tárolja, majd az adatokat tartalmazó adatfile-okat haladéktalanul megsemmisíti.
A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy neve a játék folyamán a Szervező hivatalos Facebook, Instagram és TikTok oldalán, Weboldalán megjelenjen a Nyeremény átadásáról fényképes dokumentáció készülhet és a Szervező az elkészült képeket a Facebook, Instagram, TikTok oldalán, valamint Weboldalán közzétehet, továbbá ahhoz, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során nyer, Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa.
Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához –
használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célra nem
használja fel.
Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat
Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Szervező a Nyereményjáték során megadott
adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig, kizárólag jelen
Nyereményjáték keretében használja fel.
Az adatvédelemmel kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi címen fordulhatnak
kollégáinkhoz: 2030 Érd, Hargitai utca 6.
Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9.

Telefon: +36 -1-391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Egyéb rendelkezések
Szervező fenntartja magának a változtatás jogát a jelen Nyereményjáték vonatkozásában. A
Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének
jogát, valamint jogában áll a Szabályzat előzetes bejelentés nélküli egyoldalú módosítása, a
megváltoztatott rendelkezéseket a Szervező Facebook oldalán közzéteszi.
A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle
kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek
megtérítésére. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és
alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség
kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.
A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a
Szervező semmilyen formában nem felel. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy
etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálja.
A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A
Nyereményjáték nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve
együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban, nem a Facebook,
hanem a Szervező adatbázisába kerülnek, és a jelen játékszabályzatban meghatározott módon
kerülnek felhasználásra.

Budapest, 2024. március 01.

Doki Sofőrszolgálat Szolgáltató Betéti Társaság
Szervező

Hívj minket most!